संग्रह: डोमिनिका भू संपत्ती

उत्पादने: 14
 • डोमिनिका भू संपत्ती बरेच-डीएम07
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 220,000.00
  सवलत किंमत
  $ 220,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • डोमिनिका भू संपत्ती बरेच-डीएम06
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 200,000.00
  सवलत किंमत
  $ 200,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • डोमिनिका भू संपत्ती बरेच-डीएम05
  a picture of some water and some rocks
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 220,000.00
  सवलत किंमत
  $ 220,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • डोमिनिका भू संपत्ती बरेच-डीएम04
  a wooden bench sitting in the middle of a garden
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 200,000.00
  सवलत किंमत
  $ 200,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • डोमिनिका भू संपत्ती बरेच-डीएम03
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 255,000.00
  सवलत किंमत
  $ 255,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • डोमिनिका भू संपत्ती बरेच-डीएम02
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 220,000.00
  सवलत किंमत
  $ 220,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले