संग्रह: अँटिगा आणि बार्बुडा रिअल इस्टेट

उत्पादने: 22
 • अँटिगा आणि बार्बुडा रिअल इस्टेट लॉट-एजी 11
  a close up of a cake shaped like a cake
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 3,000,000.00
  सवलत किंमत
  $ 3,000,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • अँटिगा आणि बार्बुडा रिअल इस्टेट लॉट-एजी 10
  a close up of a vase with flowers on it
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 725,000.00
  सवलत किंमत
  $ 725,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • अँटिगा आणि बार्बुडा रिअल इस्टेट लॉट-एजी 09
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 220,000.00
  सवलत किंमत
  $ 220,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • अँटिगा आणि बार्बुडा रिअल इस्टेट लॉट-एजी 08
  a room filled with furniture and a large window
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 220,000.00
  सवलत किंमत
  $ 220,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • अँटिगा आणि बार्बुडा रिअल इस्टेट लॉट-एजी 07
  a bunch of boats are docked in the water
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 220,000.00
  सवलत किंमत
  $ 220,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • अँटिगा आणि बार्बुडा रिअल इस्टेट लॉट-एजी 06
  a group of sheep standing in a parking lot
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 220,000.00
  सवलत किंमत
  $ 220,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले